وَ قُل رَبِّ زِدنی عِلماً

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که هر چه بر سر ما مي رود ارادت اوست
حسین کامیاب